ЗА НАС

Правна декларация

  • Сайтът се поддържа от „Форнетти България“ ЕООД.
  • Адрес: 2050 Ихтиман, ул. „Софроний Врачански“ №58
  • Тел.: +359 (0)700 12 211
  • Факс: +359 (0)724 8 30 80
  • E-mail: fornetti@fornetti.bg

Приоритетна цел за ФОРНЕТТИ България е защитата и поверителността на личните данни, предоставени от посетителите на уеб страницата, както и гарантиране на правото на посетителите на самостоятелно разпореждане с информацията.

Предоставянето на лични данни с цел разглеждане на информации, появяващи се на тази страница, не е необходимо, с изключение само използването на определени услуги, по време на които трябва да се работи с лични данни (име, e-mail адрес).

ФОРНЕТТИ България няма да предоставя при никакви условия на трети лица данни, които са и станали известни, с изключение на случаите, определени от закона.

ФОРНЕТТИ България защитава съхраняваните от нея данни от личен характер посредством всички законови методи и ще предприеме всякакви технически и сервизни мерки, които са необходими за прилагане на съответните регламенти.

Ако посетителят на страницата реши, че не желае ФОРНЕТТИ България да се свърза с него в бъдеще въз основа на предоставените данни, тогава ФОРНЕТТИ България във всички случаи ще уважи това решение. ФОРНЕТТИ България няма да съхранява и няма да предоставя неволно разкрити лични данни.

Попълването и изпращането на регистрационен формуляр означава разрешение за съхранение на лични данни.

ФОРНЕТТИ България ще използва съзнателно предоставени данни от личен характер само в онези случаи, за които са предоставени данните и няма да предава тези данни при никакви условия в случаи, различни от посочените.

ФОРНЕТТИ България непрекъснато събира данни за посещаемостта на уеб страницата, броя на посетителите и начина на посещение. Тези регистрационни или потребителски данни и информации се преодставят публично само и единствено в статистическа форма, без да се идентифицират конкретни лица, за да може чрез анализа на данните да оцени нуждите и интереса на посетителите и в зависимост от това да развие бъдещата си дейност. ФОРНЕТТИ България може свободно да публикува и сподели с бизнес партньорите си тези статистически данни.

Уеб страницата може да съдържа интерфейси, които автоматично правят връзка с други интернет страници. Тези свързващи интернет страници са собственост на и се управляват от трети лица, за чието разкриване на данни, процес за защита на данни и съдържанието на страницата ФОРНЕТТИ България не поема никаква отговорност.

ФОРНЕТТИ България си запазва правото да прави всякакви промени, засягащи функционирането на уеб страницата.

Всеки ден продуктите Форнетти се консумират от милиони души в цяла Европа. Поставили сме акцент върху непрекъснатото обновяване на асортимента, съобразявайки се с изискванията на клиентите ни.
Качеството на нашите продукти трябва да отговаря на различни изисквания, измежду които валидните нормативни изисквания, наредби, очакванията на Клиентите, както и на правилата за безопасност на храните.
Системата на Форнетти Франчайз Ви дава възможност с една малка инвестиция и без риск да разширите асортимента във вече работещ Ваш обект или да стартирате нов, доходоносен бизнес.