ИНФОРМАЦИЯ
ИГРА, ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ

ИГРА  
Играй и спечели супер награда с #Fornetti!
Условието:
1. Последвай страницата на Fornetti Bulgaria в Instagram;
2. Отбележи приятел, с когото искаш да имаш щастливи спомени това лято;
3. Един от Вас на 21.07.2022 г. ще спечели мобилен телефон iPhone 12


ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ 

С УЧАСТИЕТО СИ В ИГРАТА УЧАСТНИЦИТЕ ПРИЕМАТ И СЕ СЪГЛАСЯВАТ С НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ И СЕ ЗАДЪЛЖАВАТ ДА ГИ СПАЗВАТ.

1.ОПРЕДЕЛЕНИЯ


1.1. За целите на Играта, която се провежда от Организатора, следните думи и словосъчетания ще имат посоченото по-долу значение.
1.2. Организатор - „Форнетти България“ ЕООД, ЕИК 175212388;
1.3. Правила - Настоящите правила, които уреждат условията и реда за провеждане на Играта;
1.4. Участник - Участник в играта може да бъде всяко физическо лице, навършило 14 години, с постоянен адрес в Република България, което притежава само един валиден профил във Instagram. Не могат да участват в играта работници и служители на „Форнетти България“ ЕООД, лицата, свързани с организирането или провеждането на Играта, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Не се допуска участие от фалшива онлайн идентичност и/или фалшиви профили, и/или посредством всякакви други методи с цел увеличаване шанса за получаване на Награда; 
1.5. Страница на играта – Fornetti Bulgaria (@fornettibulgaria) • Снимки и видеоклипове в Instagram ;
1.6. Период на продължителност на играта – от 03.07.2022 г до 21.07.2022 г., като Организаторът си запазва правото да удължи срока на играта, публикувайки съобщение на страницата на играта;
1.7. Награда: 1 (един) брой мобилен телефон iPhone 12;
1.8. Победител – Участник в Играта, избран да получи Наградата съобразно настоящите Правила.
 
2. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
2.1. За да участва в Играта, Участникът трябва да отговаря на изискванията на настоящите Правила. За участие в Играта Учасникът трябва да изпълни следните стъпки:
2.1.1. Да прочете настоящите Правила и след като се увери, че отговаря на критериите, посочени в тях, и се съгласява с тях, да приеме приложението на Играта;
2.1.2. Да отговоря на условията за провеждане на Играта;
2.2. В Играта участва всеки Участник, отговарящ на изискванията на настоящите Правила, регистрирало участие като коментар под публикацията на Играта в Периода на продължителност на Играта, и изпълнило стъпките, посочени в т. 2.1 от Правилата.
2.3. Участието в Играта е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Организатора в търговската мрежа.
2.4. Организаторът си запазва правото по всяко време да отстрани от Играта всеки Участник, който не отговаря на изискванията и условията по настоящите Правила.
2.5. Настоящите Правила са публикувани на страницата на Играта.
2.6. Ще бъде определен само един Победител в Играта.
 
3. ЖРЕБИЙ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИЯ. НАГРАДА
3.1. Победителят в Играта ще  бъде обявен на 21.07.2022 г.  в Instagram профила на Организатора.
3.2. Определянето на Победителя се извършва чрез жребий измежду всички Участници, допуснати до Играта, изтеглен от Организатора или негов представител до 17:00 ч. на 21.07.2022 г.
3.3. Победителят печели само 1/една/ награда. 
3.4. На Победителя ще бъде  изпратено уведомително лично съобщение на профила му в Instagram. За да получи наградата си, Победителят следва да посочи в отговор на това съобщение своите данни за получаване на Наградата, а именно: име и фамилия, телефон за връзка и адрес за получаване. Когато Победителят е на възраст между 14 и 18 години, към отговора си следва да предостави копие от надлежно подписано писмено съгласие на родител или попечител за получаване на Наградата, образец на което е наличен на страницата на Играта. Оригинал на писменото съгласие се предоставя при доставка на Наградата. Непредоставянето на оригинала на писменото съгласие на родител или попечител при предаване на Наградата води до загуба на правото да се получи Наградата и такава не се предоставя. 
3.5. Не се допуска замяната на Наградата за паричната ѝ равностойност и/или за други ценности, и/или награди.
3.6. Наградата се предава лично на Победителя от представител на Организатора или от куриер. Разходите за предаване на Наградата са за сметка на Организатора. 
3.7. Ако Победителят не бъде открит в рамките на 5 (пет) работни дни на посочените от него координати /адрес и телефон/, той губи правото да получи Наградата и такава не се предоставя.
3.8. Организаторът не носи отговорност за неполучена/недоставена Награда при неточен или погрешен адрес, посочен от Победителя. В тези случаи Наградата се предоставя на друг Участник, определен по реда на настоящите Правила.
3.9. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи и данъчни задължения по Закон за данъците върху доходите на физическите лица, в т.ч. декларирането и плащането на данъци, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в Играта и/или получаването на Наградата.

4. ЛИЧНИ ДАННИ
4.1. Участието в играта е доброволно. При участието си всеки Участник предоставя достъп до публичния си профил във Instagram и личните данни, съдържащи се в него, а Победителят - и данните по т. 3.4 по-горе, като се съгласява личните му данни да бъдат съхранявани, обработвани и ползвани от Организатора или от определено от него обработващо данните лице (по смисъла на чл. 4, ал. 8 от Регламент (ЕС) 2016/679) единствено за целите на Играта и в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679. Организаторът поставя сигурното съхраняване на лични данни като един от своите основни приоритети и полага дължимата грижа, използвайки подходящи технически и организационни мерки за защита на правата и законните интереси на Участниците и за недопускането на неоторизиран достъп до или злоупотреба с личните данни на Участниците. Администратор на личните данни е „Форнетти България“ ЕООД, ЕИК 175212388, със седалище и адрес на управление гр. Ихтиман 2050, общ. Ихтиман, обл. София, ул. „Св. Софроний Врачански” № 58.
4.2. Личните данни по т. 4.1 от тези Правила се събират единствено с цел провеждане на Играта и предаване на Наградата на основание чл. 6, ал. 1, б. "б" от Регламент (ЕС) 2016/679 (обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор). Те не могат да се използват за изпращане на маркетингови послания или последваща връзка с Участниците в играта без допълнително и изрично съгласие от тяхна страна, дадено при условията на Регламент (ЕС) 2016/679.
4.3. Личните данни по т. 4.1 от тези Правила се пазят за срок до 1 (един) месеца след края на Играта. 
4.4. Всеки Участник, чиито лични данни се обработват за целите на Играта, има следните права: (а) право на достъп до личните му данни, включително да получи копие от тях; (б) право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни; (в) право на изтриване на лични данни, които се обработват без правно основание или в нарушение на Регламент (ЕС) 2016/679; (г) право на ограничаване на обработването - при наличие на правен спор между дружеството и лицето до неговото решаване или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; (д) право на възражение, включително срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг; (е) право на преносимост на данните, ако същите се обработват по автоматизиран начин на основание договор или съгласие; (ж) право да оттегли съгласието си, когато личните данни се обработват на това основание. 
За реализиране на горепосочените права можете да се свържете с Организатора по всяко време на тел.0700 12 211 За повече информация, моля запознайте се с Политиката ни за защита на личните данни, публикувана в Instagram профила на Fornetti Bulgaria. 
4.5. Организаторът декларира, че няма да разкрива предоставените лични данни на трети лица, освен ако това не е необходимо за целите на настоящата Игра или в случаите, в които това е предвидено със закон. Организаторът изисква от всяко трето лице, на което предоставя лични данни, да гарантира тяхната поверителност и да ги обработва в съответствие с приложимото законодателство.

5. ДРУГИ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящите Правила влизат в сила на 03.07.2022 г. и действат до приключването на Играта и предаването на Наградата, с изключение на клаузите по раздел 4 относно личните данни, които обвързват Организатора съобразно предвиденото в същия раздел и определеното в закона.
5.2. Организаторът си запазва правото да допълва и/или изменя Правилата, включително има право да прави промени в тях по свое усмотрение. Всички промени в Правилата влизат в сила незабавно след публикуването им на страницата на Играта. 
5.3. Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. За провеждането ѝ не се изисква разрешение от НАП. 
5.4. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция във връзка с претенции на някой Участник и/или Победителя или при неспазени срокове по настоящите Правила.
5.5. Организаторът има право да премахва всякакво съдържание, генерирано от Участниците и/или трети лица, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо с Играта, и/или съдържание, което е обидно, дискриминационно, накърнява добрите нрави,  и/или по какъвто и да е начин не съответства на принципите на работа и на вътрешните политики на Организатора. В този случай Организаторът има право да отстрани от участие в Играта Участника - автор на това съдържание. Решението на Организатора в подобни случаи е окончателно и обвързва съответния Участник. 
5.6. Организаторът има право да отстрани от участие в Играта без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление всеки Участници, който нарушава настоящите Правила. Отстранените Участници губят правото да участват в Играта или да получат Наградата. Решението на Организатора в подобни случаи е окончателно и обвързва съответния Участник. 
5.7. Организаторът не носи отговорност за каквито и да е вреди, нанесени на имущество и/или на Участник по време на участието му в Играта.
5.8. Организаторът не носи отговорност за съдържанието, достоверността, автентичността или сигурността на съдържанието, генерирано от Участници в Играта и/или трети лица, както и за евентуално настъпили вреди във връзка с такова съдържание. 
5.9. В случай че Участник желае да прекрати участието си в Играта и/или не желае да получава информация във връзка с Играта, и/или не желае да получи Наградата, то той следва да уведоми писмено Организатора за това
5.10. Всеки спор между Организатора и Участник се решава по пътя на преговорите и добрата воля. При невъзможност за постигане на съгласие, спорът се решава от компетентния съд в Република България.
 на 21.07.2022  като задължително посочи профила, с който се е регистрирал за участие в Играта.

Всеки ден продуктите Форнетти се консумират от милиони души в цяла Европа. Поставили сме акцент върху непрекъснатото обновяване на асортимента, съобразявайки се с изискванията на клиентите ни.
Качеството на нашите продукти трябва да отговаря на различни изисквания, измежду които валидните нормативни изисквания, наредби, очакванията на Клиентите, както и на правилата за безопасност на храните.
Системата на Форнетти Франчайз Ви дава възможност с една малка инвестиция и без риск да разширите асортимента във вече работещ Ваш обект или да стартирате нов, доходоносен бизнес.